Home Njoftime Provimi teorik i patentes, Pyetje pergjigje

Provimi teorik i patentes, Pyetje pergjigje

3524
1

Pyetjet me pergjigje per testin teorik per leje drejtimi te kategorise A+B

Testi i patentes  përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje duhet të kenë nga 3 nënpyetje, ndërsa  1 pyetje duhet të ketë 4 nënpyetje, me alternativa  të kombinuara pozitive e negative. Ndërtimi i strukturës së testit  përfshinë të gjithë programin teorik dhe kontrollin e plotë të njohurive me të rëndësishme për drejtimin e mjetit.

  1. Rrugët, trafiku dhe sinjalet horizontale: 1 pyetje
  2. Sinjalet Rrugore dhe rregulllat e përparësisë: 5 pyetje
  3. Mjetet rrugore dhe drejtimi i tyre : 1 pyetje
  4. Normat e sjelljes në rrugë dhe përgjegjësia: 5 pyetje
  5. Elementët mekanike që lidhen me sigurinë e drejtimit të mjetit dhe mbrojtjen e ambientit: 1 pyetje

1.Rrugët, trafiku dhe sinjalet horizontale

  Pyetja Nr.1
  Përcaktime dhe klasifikime rrugësh Pyetja Nr.1-6
  Përcaktime rrugësh dhe trafiku Pyetja Nr.7-28
  Sinjalet horizontale Pyetja Nr.411-478

2. Sinjalet Rrugore dhe rregulllat e përparësisë

  Pyetja Nr.2
  Sinjalet e Rrezikut Pyetja Nr.29-81
  Sinjale të ndalimit Pyetja Nr.103-150
  Pyetja Nr.3
  Sinjale të përparësisë Pyetja Nr.82-102
  Sinjale të detyrimit Pyetja Nr.151-200
  Semaforët (Dritat Semaforike) Pyetja Nr.235-257
  Sinjalizime të policëve të trafikut Pyetja Nr.406-410
  Pyetja Nr.4
  Sinjale paralajmëruese  dhe  përzgjedhjes Pyetja Nr.258-292
  Sinjale të identifikimit të rrugëve Pyetja Nr.293-299
  Sinjale të intenerarit Pyetja Nr.303-303
  Simjale të qendrave të banuara Pyetja Nr.304-309
  Sinjale turistike të territorit Pyetja Nr.310-311
  Sinjale të tjera që japin informacion të dobishëm për drejtimin e mjeteve Pyetja Nr.312-335
  Sinjalet e përdorimit dhe ndërrimit të korsive Pyetja Nr.336-344
  Sinjalet e përkohshme dhe sinjalet e kantierit rrugor Pyetja Nr.374-387
  Pyetja Nr.5
  Sinjale  që tregojnë impiante dhe shërbime Pyetja Nr.345-373
  Panelet Plotësuese (të sinjaleve vertikale) Pyetja Nr.201-231
  Sinjalet Udhëzuese Pyetja Nr.232-234
  Sinjale dhe Panele Plotësuese Pyetja Nr.388-405
  Sinjale të vendosura në kroskotin e mjetit Pyetja Nr.587-610
  Pyetja Nr.6
  Pozicioni i mjetit në karexhatë Pyetja Nr.479-513
  Rregullat e përparësisë Pyetja Nr.514-586

3. Mjetet rrugore dhe drejtimi i tyre

  Pyetja Nr.7
  Klasifikimi i mjeteve rrugore Pyetja Nr.611-621
  Sistemet e pajimit të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove të tyre Pyetja Nr.622
  Kontrolli teknik Pyetja Nr.623-624
  Dokumentat e qarkullimit dhe rregjistrimit Pyetja Nr.625-627
  Përmasat dhe ngarkesa kufitare e makinave bujqësore Pyetja Nr.628-629
  Dokumentat e qarkullimit, rregjistrimit dhe përshtatshmërisë teknike Pyetja Nr.630-632
  Kategoritë e lejeve të drejtimit Pyetja Nr.633-635
  Vlefshmeria e leje drejtimit dhe afatet e rinovimit të lejedrejtimit Pyetja Nr.636-637
  Tërheqja, rivlersimi, pezullimi, anullimi i leje drejtimit të mjetit Pyetja Nr.638-644

4. Normat e sjelljes në rrugë dhe përgjëgjësia

  Pyetja Nr.8
  Nisja dhe ndalimi i mjetit Pyetja Nr.645-650
  Shpejtësia Pyetja Nr.651-658
  Kufizimet e shpejtësisë Pyetja Nr.659-662
  Pozicioni i mjetit në karrexhatë Pyetja Nr.663-667
  Qarkullimi i mjeteve në rreshta paralel Pyetja Nr.668
  Përparësia Pyetja Nr.669-671
  Mënyra e veprimeve në kalimet në nivel Pyetja Nr.672-673
  Largësia e sigurisë ndërmjet mjeteve Pyetja Nr.693-701
  Pyetja Nr.9
  Parakalimi Pyetja Nr.674-692
  Këmbimi i mjeteve në kalimet e zëna me pengesa ose në rrugët malore Pyetja Nr.702
  Ndryshimi i drejtimit ose korsisë dhe manovra të tjera Pyetja Nr.703-709
  Qëndrimi dhe pushimi i mjeteve Pyetja Nr.710-723
  Pyetja Nr.10
  Qarkullimi dhe kufizimet  në autostrada e në rrugë interurbane kryesore Pyetja Nr.724-728
  Drejtimi i mjetit në kushte të ndryshme atmosferike Pyetja Nr.729-740
  Tërheqja e mjetit në avari  në  një  situatë emergjente Pyetja Nr.741-742
  Sistemi i ngarkesës dhe transporti i njerëzëve Pyetja Nr.743-745
  Norma të tjera të  sigurisë në rrugë Pyetja Nr.748-755
  Pyetja Nr.11
  Zenia e karrexhatës Pyetja Nr.756
  Sjellja e drejtuesve të mjeteve ndaj këmbësorëve Pyetja Nr.757-758
  Detyrimet kundrejt funksionarëve, oficereve dhe policëve Pyetja Nr.759-760
  Përdorimi i sistemeve të sinjalizimeve pamore dhe ndricimi i mjeteve Pyetja Nr.761-772
  Sinjalizimi i mjetit të ndaluar Pyetja Nr.773-775
  Përdorimi i rripave të sigurimit Pyetja Nr.831-833
  Pajisjet e sigurisë së femijëve Pyetja Nr.834
  Përdorimi i kaskës mbrojtëse Pyetja Nr.835-836
  Përdorimi i syzeve optike dhe aparateve të tjera gjatë drejtimit të mjeteve Pyetja Nr.746-747
  Përdorimi i sistemeve të sinjalizimit zanor Pyetja Nr.837-838
  Pyetja Nr.12
  Ndikime të tjera në drejtimin e mjetit Pyetja Nr.776-777
  Drejtimi i mjetit nën ndikimin e alkolit Pyetja Nr.778-779
  Drejtimi i  mjetit nën ndikimin e lendëve droguese Pyetja Nr.780-784
  Mënyra e veprimit në rast aksidenti Pyetja Nr.784-802
  Përgjegjësia civile Pyetja Nr.850-853
  Përgjegjësia penale Pyetja Nr.854-856

5. Elementët mekanike që lidhen me sigurinë e drejtimit të mjetit dhe mbrojtjen e ambientit

  Pyetja Nr.13
  Në sistemin e drejtimit Pyetja Nr.803-805
  Në sistemin e amortizimit Pyetja Nr.806-809
  Në sistemin e frenimit Pyetja Nr.810-818
  Në gomat e mjetit Pyetja Nr.819-825
  Në sistemin e  ndricimit, të pasqyrave, të pastrueseve dhe larjes së xhamave Pyetja Nr.826-830
  Kufizimi i zhurmave Pyetja Nr.839-843
  Konsumimi i karburantit Pyetja Nr.844-849

1 COMMENT

Comments are closed.