Ligjerata nga Dijetaret Islam

• Shejkh Albani

• Pyetje-Përgjigje 01
• Pyetje-Përgjigje 02
• Pyetje-Përgjigje 15
• Pyetje-Përgjigje 16
• Pyetje-Përgjigje 18
• Pyetje-Përgjigje 19
• Pyetje-Përgjigje 21
• Pyetje-Përgjigje 22
• Pyetje-Përgjigje 23
• Pyetje-Përgjigje 24
• Pyetje-Përgjigje 25
• Pyetje-Përgjigje 26
• Pyetje-Përgjigje 27
• Pyetje-Përgjigje 28
• Pyetje-Përgjigje 29
• Shejkh Bin-Baz

• Besimi Ehli-Sunnetit 1
• Besimi Ehli-Sunnetit 2
• Shejkh Feuzan

• Si të dalësh nga fitnet
• Shejkh Uthejmini

• Rreziku i te dhenit fetua pa dije
• Qendrimi muslimanit ndaj fitneve 1
• Qendrimi muslimanit ndaj fitneve 2